درباره ما

پرن مارکت ازسال 1359 بنام فروشگاه اویسی درشهرنهاوندافتتاح گردید ودرطول این مدت بامشتری مداری وارایه جنس اصلی باکیفیت وحداقل سودتوانسته اعتماد خودبه مشتریان راحفظ نماید.درطول این سالهابابرندهای مختلفی کارنموده وتجارب زیادی ازاین راه کسب نموده است .امروزه باگسترش شبکه های اجتماعی وخدمات دیجیتال راه رابرای خدمت گسترده دراستان وکشوربصورت خرید اینترنتی هموارنموده است امیداست باارایه بهتروهرچه سریعترمحصولات وتنوع زیادبتوانیم رضایت همشهریان وهموطنان راجلب نماییم.

 

 

 

فروشگاه شماره 2

 

بازخوردها